Idag publicerade Finansdepartementet det första förslaget till förändring av LOU och LUF. Förslaget ska nu ut på remiss och regeringen räknar med att den nya lagstiftningen kan träda i kraft om elva månader, första juni 2010.

Förslaget innehåller möjligheter för Konkurrensverket att dra upphandlande enheter inför domstol, fasta gränser för direktupphandling och möjlighet för domstol att retroaktivt ogiltigförklara avtal som upphandlande enhet har tecknat med en leverantör.

Det blir en fast beloppsgräns för alla upphandlande enheter när en direktupphandling kan göras. I förslaget är gränsen 15 procent av tröskelvärdena, vilket för dem som omfattas av LOU innebär 268.000 kronor. För försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter och post) blir gränsen 573.000 kronor.

– Det blir en förenkling med en fast gräns för alla, säger Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig vid Finansdepartementet när han presenterar förslaget på en konferens arrangerad av Företagarna under Almedalsveckan i Visby.

Men alla är inte överens om hur högt gränsen bör sättas:

– Beloppet är för lågt. Från SKL:s sida vill vi ha gränsen vid 600.000 kronor, säger Carola Gunnarsson vice ordförande i SKL och även kommunstyrelsens ordförande i Sala kommun.

Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark har den motsatta åsikten:

– Vi ska analysera förslaget noga, men spontant 268.000 känns högt.

En annan förenkling för leverantörerna är att det blir den upphandlande myndighetens ansvar att ta in uppgifter om leverantören från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Det kommer enligt förslaget att räcka med att ta fram uppgifterna om det företag som vann upphandlingen.

En nyhet i förslaget är att avtal som har tecknats kan ogiltigförklaras retroaktivt av en domstol. Hela avtalet blir ogiltigt och eventuellt levererade produkter ska återtas av leverantören, om allvarliga fel har begåtts.

Konkurrensverket får alltså utökade befogenheter och kan vid otillåten direktupphandling föra talan mot den upphandlande enheten vid förvaltningsdomstol. Domstolen kan döma till en sanktionsavgift på upp till 10 procent av avtalets värde, dock inte mer än fem miljoner kronor.

– Det är bra men inte tillräckligt, säger Dan Sjöblom, generaldirektör vid Konkurrensverket i en första kommentar.

Dan Sjöblom vill ha möjlighet att föra talan även när fel har begåtts vid en upphandling. Han vill också ha möjlighet att med hot om vite kunna kräva in handlingar för upphandlande enheter.

– Man kanske kunde tro att upphandlande enheter skickar in de handlingar vi begär, säger Dan Sjöholm. Många gånger struntar man i det och det gör det svårt för oss att driva talan i domstol.

Dan Sjöholm pekar på att Konkurrensverket har den möjligheten när det gäller misstankar vid exempelvis karteller och andra myndigheter som Finansinspektionen och Socialstyrelsen har samma möjlighet.

Bland de övriga förslagen finns möjlighet för en leverantör att åberopa ett annat företags kapacitet, om upphandlingen är under tröskelvärdena.

Det införs också en avtalsspärr som innebär att det blir förbjudet för upphandlande enheter att teckna avtal inom 10 eller 15 dagar efter att tilldelningsbeslutet har offentliggjorts. Den kortare tiden gäller när upphandlingen har gjorts elektroniskt.

Företagarna och Konkurrensverket var försiktigt positiva till de föreslagna förändringarna, medan SKL:s representant var starkt kritisk.

– Förslaget skrämmer mig. Det gör det inte enklare att upphandla utan är ytterligare ett steg från statens sida att komplicera upphandlingarna, Carola Gunnarsson vice ordförande i SKL och även kommunstyrelsens ordförande i Sala kommun.

Remisstiden går ut den 5 oktober. Därefter utarbetar Finansdepartementet ett slutgiltigt förslag som presenteras för Riksdagen.

Förslaget är försenat och skulle ha varit klart i våras. Rättsmedel ska enligt ett EU-direktiv vara infört av medlemsstaterna senast 1 januari 2010, en tidsgräns som Sverige inte klarar. Den nya lagen kan träda i kraft tidigast 1 juni 2010.

Hela förslaget kan laddas hem från Finansdepartementets webbsida (länken leder till en pdf på 365 sidor)