- Upphandling24:

Så upphandlar du en tjänstekoncession

Av

– I en koncession är det viktigt att leverantören har en drivkraft att öka intäkterna och därmed tjäna pengar, säger Magnus Nilsson på Affärsconcept.

– I en koncession är det viktigt att leverantören har en drivkraft att öka intäkterna och därmed tjäna pengar, säger Magnus Nilsson på Affärsconcept.

– Gör uppföljningar under avtalstiden.Ta reda på hur entreprenören uppfattar koncessionen, säger Kalle Krall på Affärsconcept.

– Gör uppföljningar under avtalstiden.Ta reda på hur entreprenören uppfattar koncessionen, säger Kalle Krall på Affärsconcept.

I LOU definieras tjänstekoncession på följande sätt: ”Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten.”

– En upphandlande myndighet ska inte betala för tjänsten, så en viktig grundförutsättning för en tjänstekoncession, är att det finns en marknad som är villig att betala för tjänsten, säger Magnus Nilsson, upphandlingskonsult på Affärsconcept.


Ekonomisk risk

Ett avtal om en tjänstekoncession förutsätter att leverantören tar en betydande ekonomisk risk för tjänsten. Det kan till exempel röra sig om en restaurang som en leverantör driver i en simhall. Den upphandlande myndigheten betalar ingen ersättning för att leverantören driver restaurangen. Restaurangbesökaren betalar för maten, men leverantören vet inte på förhand hur många som kommer att gå till restaurangen för att äta, vilket alltså ökar den ekonomiska risken.

– I en vanlig upphandling får leverantören betalt av den upphandlande myndigheten för att driva restaurangen, men i en koncession får leverantören betalt av den som utnyttjar tjänsten, säger Magnus Nilsson.

Vid valet mellan traditionell tjänsteupphandling och tjänstekoncession är det med andra ord viktigt att överväga vilken av metoderna som skapar den bästa affären för den upphandlande myndigheten.


Höga krav på leverantören

– Om det inte finns eller bedöms som svårt att utveckla en marknad, är förutsättningarna för en lyckad tjänstekoncession små. Då är det bättre att upphandla tjänsten på traditionellt vis.

När intäktsmöjligheterna är begränsade eller inte alls finns, är det självklart mindre intressant för en leverantör att vinna ett tjänstekoncessionskontrakt.

– I en koncession är det därför viktigt att leverantören har en drivkraft att öka intäkterna och därmed tjäna pengar. Om det finns en fungerande marknad med kunder som är beredd att betala för tjänsten är det sannolikt att leverantören, med sin kompetens och kunskap inom den aktuella branschen, har större möjlighet än myndigheten att utveckla en bra tjänst och därmed tjäna pengar, säger Magnus Nilsson.

Det är viktigt att inte låsa upp leverantören i en massa krav på tjänsten, menar Magnus Nilsson. Myndigheten bör inte ställa detaljerade krav på hur tjänsten ska utföras, om en rätt ska vara vegetarisk eller om leverantören även ska sälja tidningar i restaurangen.

– Jag brukar råda upphandlare att ställa relativt höga krav på leverantören, men få krav på själva tjänsten, säger han.

–Ett krav på leverantören kan till exempel vara tidigare erfarenheter och krav på checkkrediter i bank. De måste ju ha en viss ekonomisk buffert den första tiden de driver tjänsten.


Få krav kan utveckla tjänsten

De är också bra att ställa så få krav som möjligt i ett öppet förfrågningsunderlag. Det ger leverantörerna möjligheter att utveckla tjänsten, i stället för att låsa upp dem. För den upphandlande myndigheten gäller det att identifiera de krav som är viktigast att ställa och avstå från att ställa så många krav i övrigt.

– Stäng inte heller möjligheten för leverantören att tjäna extra pengar, till exempel i form av att använda restaurangköket till kök för cateringverksamhet eller sälja rek-lam vid restaurangen. Tanken är ju att skapa incitament för leverantören att tjäna pengar. Då är det viktigt att inte styra exempelvis prissättningen, säger Magnus Nilsson.

I en traditionell tjänsteupphandling fungerar ofta kraven i förfrågningsunderlaget som en piska som styr vad leverantören ska göra. Vid en tjänstekoncession blir i stället möjligheten till ökad lönsamhet en morot som gör att leverantören, utan piska, levererar bästa möjliga tjänst.


EGs bestämmelser om koncessioner

Vid tilldelning av tjänstekoncession gäller inte reglerna i LOU, och inte heller LOUs bestämmelser om överprövning. Den upphandlande myndigheten måste dock motivera avslag eller avvisande av ett anbud, så att anbudsgivaren som anser sig skadad kan överklaga avslaget.

EG-domstolen har däremot slagit fast att en upphandlande myndighet är skyldig att iaktta de grundläggande principerna om icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande som gäller vid offentlig upphandling.


”Var inte rädd för att göra
avsteg från LOU om det skapar en bättre affär”


Magnus Nilsson, affärsconcept– För att säkerställa de grundläggande principerna föreslår vi att man tilldelar koncessionen i anslutning till reglerna i 15 kapitlet LOU. Man ska inte vara rädd att göra avsteg från LOU om man tror att det skapar en bättre affär, så länge man inte bryter mot de grundläggande EG-principerna, säger Magnus Nilsson.


Krävs marknadsanalyser

I Sverige har det gjorts relativt få tjänste-
kocessioner. En bidragande orsak till det kan vara att många inköpsorganisationer har stor belastning i antal ärenden, tror Kalle Krall, upphandlingskonsult på Affärsconcept. Man har helt enkelt inte tid att fundera på alternativa affärsmodeller.

– Många ägnar sig åt att i första hand titta på anbudsprocessen och genomför upphandlingar på löpande band. Om man i stället skulle ägna lite tid åt att fundera på affärsmodeller, tror jag att fler skulle upptäcka flera fördelar med tjänstekoncessioner. Men det fordrar analys och att man gör marknadsundersökningar, säger han.

För att en tjänstekoncession ska få ett bra resultat menar Kalle Krall att man först måste titta på affären i sig. Finns det en affärsmöjlighet och någon extern aktör som är villig att ta den dominerande ekonomiska risker i en affär?

– Peta inte i detaljer. I traditionella upphandlingar ställer man ofta många krav, men i en tjänstekoncession bör det ställas så få affärsinskränkande krav som möjligt.

En annan viktig skillnad mot en traditionell upphandling är att avtalstiderna bör vara betydligt längre i en tjänstekonces-sion.

– Om man erbjuder långa avtalstider, kan det stimulera fler att lägga anbud. Dessutom måste en ny entreprenör ha rimlig tid att etablera sig på och att utveckla koncessionen till den goda affär som entreprenören vill.

Ytterligare en viktig sak att tänka på är att göra uppföljningar under avtalstiden.

– Dra lärdom och ta även reda på hur entreprenören uppfattar koncessionen. Det är extra angeläget i sådana här uppdrag, säger Kalle Krall.


Mer sånt? Fyll i din e-post så får du Upphandling24:s nyhetsbrev gratis.

Please don't insert text in the box below! Please don't insert text in the box below! Villkor


Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

OBS! Läs dessa regler som gäller vid postning av inlägg.

Regler för inlägg i artikelforumet

Kommentatorn ansvarar själv för sina inlägg. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort av tjänstgörande redaktör. Även datorkrigsinlägg och inlägg som är utanför ämnet, kan tas bort.

IDG förbehåller sig dessutom rätten att i varje enskilt fall bedöma huruvida ett inlägg ska tas bort, även om det inte faller under någon av reglerna ovan.

Upprepat postande av olämpliga inlägg kan medföra avstängning från artikelforumen.

Frågor? Mejla till redaktören, carl.grape@idg.se.

Läs mer om vår policy i diskussionsforum

Blog comments powered by Disqus

Fakta

Upphandling av tjänstekoncessioner omfattas inte av LOU.

Upphandling av tjänstekoncessioner omfattas av de grundläggande EG-rättsliga principerna.

Leverantören ska i huvudsak erhålla ersättning från tredje man, därmed bär leverantören en betydande ekonomisk risk.

Leverantören ska ges nyttjanderätt till tjänsten.

Överprövning av tilldelningen av tjänstekoncessionen är inte möjlig.

Det här säger EU om tjänstekoncessioner.

Likabehandling – innebär att alla potentiella koncessionshavare ska få kännedom om spelreglerna och att de ska gälla lika för alla. Domstolen har konstaterat att alla anbud måste följa kravspecifikationen så att de kan jämföras med varandra. Om en upphandlande enhet beaktar en ändring av ett anbud efter det att anbudet öppnats, anser domstolen att den anbudsgivaren har gynnats.

Insyn – kan tryggas på lämpligt sätt, till exempel genom offentliggörande av alla uppgifter som behövs för att de potentiella koncessionshavarna ska kunna avgöra om de är intresserade. I nästan alla medlemsstater måste upphandlande myndigheter offentliggöra sin avsikt att upphandla koncessioner.

Proportionalitet – När det gäller koncessioner får en medlemsstat inte ställa oproportionerliga eller orimliga tekniska, yrkesmässiga eller ekonomiska krav vid urvalet. Koncessionens löptid får inte begränsa konkur-
rensen mer än vad som krävs för att garantera avbetalning av investeringarna och en skälig avkastning på investerat kapital. Koncessionshavaren bär risken för driften.

Ömsesidigt erkännande – Enligt principen om ömsesidigt erkännande måste en medlemsstat godta varor och tjänster som levereras av ekonomiska aktörer från en annan medlemsstat. Staten måste också godta tekniska specifikationer, kontroller, examensbevis och intyg från en annan medlemsstat om dessa är erkänt likvärdiga.


Kriterierna ur affärssynpunkt

  • Huvudsakligen andra köpare än upphandlande myndighet
  • Möjlighet till bättre affärer är positivt för offentliga affärer – image
  • Processen stimulerar affärsmässigt ­tänkande

Aktuella konferenser

Senaste nytt


Almedalen 2014
Se alla seminarier från Upphandling i Almedalen

Rättsfallsanalyser och krönikor
Allt om juridiken kring offentlig upphandling

Från första juli 2014
Höjd gräns för direktupphandling

Läs alla artiklar och kommentarer
Konkurrensverket tar
över upphandlingsstödet

Lönestatistik 2013
Se löner för upphandlare
och åtta andra titlar

Umeå 2014
Se bilderna från
SOI-konferensen

Fler nyheter från Upphandling24

- Upphandling24:

"Effektiv överprövning med maxtid"

- Upphandling24:

Skatteverket tar ett fast grepp om sina resor


- Upphandling24:

Samtal bästa receptet


- Upphandling24:

Söker framtida behov


- Upphandling24:

"Efterträff ger bättre äldrevård"


- Upphandling24:

Han utrustar forskningslabb för miljarder


- Upphandling24:

Styckad upphandling en balansgång


- Upphandling24:

Så hanterar du varukorgen


- Upphandling24:

Fast pris gav kvalitet på skolmaten


- Upphandling24:

Staffanstorp först i Sverige


- Upphandling24:

Förberedelse är nyckeln i Järfälla

- Upphandling24:

Trimmar organisationen för upphandling

Mats Gustafsson förstärker för att vinna. Foto: Tågkompaniet.


- Upphandling24:

"Lovade mer än man kunde hålla"

Mikael Odenberg kritiserar Alstom. Foto: Peter Knutson.


- Upphandling24:

Uppförandekod –
löpande uppföljning ett måste


- Upphandling24:

Han lockar med bonus och incitament

Attila Ungvari erbjuder kvalitetsbonus. Foto: Stina Olsson.


- Upphandling24:

Mallar - ett strategiskt redskap

Sofie Arebom ser till att mallarna är fräscha. Foto: Privat.


- Upphandling24:

Konkurrerar med bussjättarna

Samverkan ger styrka enligt Fredrik Tamm. Foto: Doublecheck.


- Upphandling24:

Samarbete ger bättre sjukvård


- Upphandling24:

Turistpengar utan konkurrens

Per-Arne Sundbom kritiserar Göteborgs stad. Foto: DNV.


- Upphandling24:

Dialog vässar möbelaffären

Conny Callin är nöjd med dialogen. Foto: SKI.


- Upphandling24:

Samarbetar för bättre avfallsupphandling


- Upphandling24:

Varning för bluffakturor

Bengt Svenson hoppas på NBC. Foto: Peter Knutson.


- Upphandling24:

Lättare att följa lagen med nya regler

Christer Nilsson stramar åt reglerna vid inhyrning av personal. Foto: Marks kommun.


- Upphandling24:

Klen kontroll –
summerade inte fakturorna


- Upphandling24:

"Varje dialogfas måste planeras noga"


- Upphandling24:

"Miljarder att spara på offentliga upphandlingar"

Almedalen


- Upphandling24:

Kronofogden kräver NFB på pengar


- Upphandling24:

Dags att tävla i upphandling

Konkurrensverket bjuder in till tävling. Foto: Catharina Biesèrt.


- Upphandling24:

Energieffektivisering betalar sig

EPC-projekt är lönsamma enligt Flavio Santos. Foto: Schneider Electric.


- Upphandling24:

Slarvande referent fick konsekvenser


- Upphandling24:

Upphandling gav jobb i Örebro

Boendebyggare i arbete. Foto: Örebrobostäder.


- Upphandling24:

Helsingborg gör ett bra miljöval

Anna Jähnke sluter miljöavtal för el. Foto: Helsingborgs stad.


- Upphandling24:

Behöver hjälp att hantera
tonvis med mynt

Våra nya sedlar. Foto: Riksbanken.


- Upphandling24:

Ointresse för kvalitet och smak

Marie Söderqvist vill prioritera matkvalitet. Foto: Livsmedelsföretagen.


- Upphandling24:

Kammarrätten släpper igenom
engelska anbudsbilagor


- Upphandling24:

"Alla våra projekt är unika"

Jonas Melén, inköpare på Trafikverket.


- Upphandling24:

ACR tar fjärde största flygplatsen

På bagagebandet vid Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Foto: Fredrik Bjelkerud.


- Upphandling24:

"Omoraliskt att politiker lämnar anbud"

Kjell Jansson tycker att politiker ska hålla sig utanför kommunala affärer. Foto: Norrtälje kommun.

Sök på Upphandling24

Magasinet Upphandling24

Upphandling24 nummer 3 ute nu!
  • Partierna säger om upphandling
  • Trafikverket testar totalentreprenad
  • EU-direktiv gör samarbete enklare


Sök kurser om offentlig upphandling. Skriv in ett sökord i rutan eller välj någon kurskategori ur listan och klicka på knappen Sök.

Söker du upphandlare till offentlig sektor, privat inköpare eller anbudsansvarig?
Kontakta Anna Nordgren för att få in ditt jobberbjudande här och i Upphandling24:s karriärbrev.

Lediga jobb, Bid Manager

Lediga jobb, inköpare

Upphandling24 på Facebook

Om Upphandling24

Om Upphandling24

Jag vill prenumerera på Upphandling24:s nyhetsbrev

Det är helt kostnadsfritt och breven utkommer en gång per vecka.


Ja tack, jag vill även ha brevet med karriär och lediga tjänsterPlease don't insert text in the box below!


*Obligatorisk uppgift

Efterlysning

Hjälp oss hitta upphandlingskonsulter

Lediga jobb, inköpare

Den här sajten använder sig av cookies. Mer information här.
Gratis nyhetsbrev

Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Bo Nordlin

Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm

Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm

Telefon växel: 08-453 60 00

Prenumerationsärenden:
Mejla Uh24@pressdata.se eller
ring 08-799 62 53.