– Om Arbetsförmedlingen skulle omfattas av LOV skulle den få andra befogenheter och större svängrum, säger Jan Åbjörnsson, upphandlingschef.
Arbetsförmedlingen har sitt huvudkontor i centrala Stockholm med utsikt över Vanadisplan. När Upphandling24 anländer står upphandlingschefen Jan Åbjörnsson redan i foajén och väntar. I hissen av stål och glas upp till sjunde våningen ger han ett lågmält intryck.

När vi väl är bänkade i ett litet konferensrum döpt efter fågel Fenix öppnar Jan Åbjörnsson direkt med ”Så du vill veta om vi har upphandlat enligt LOU eller LOV?”.

För att få grepp om upphandlingsförfarandet är det enligt Jan Åbjörnsson viktigt att ha en förståelse för regeringsuppdraget. Bakgrunden till upphandlingen av jobbcoacher är ett regeringsbeslut, där Arbetsförmedlingen fick tre miljarder kronor extra under tre år för att upphandla individanpassade coacher.

Omfattas inte av LOV

Men Arbetsförmedlingen omfattas inte av Lagen om valfrihetssystem, LOV, som i dagsläget endast får tillämpas av kommuner och landsting. Enligt Jan Åbjörnsson har Arbetsförmedlingen fått rätta sig efter Lagen om offentlig upphandling, LOU, och det har varit en tuff utmaning.

Enkelt uttryckt ger valfrihetssystemen medborgarna möjlighet att välja mellan olika leverantörer av tjänster inom vård och omsorg. I Arbetsförmedlingens upphandling av coacher ska den arbetslöse få välja ut sin egen coach, något som har förvånat många. Det finns även andra element i upphandlingen som kan tyckas vika av från LOU, exempelvis utformandet av förfrågningsunderlaget och avropsanordningen.

För kunna förklara upphandlingsprocessen vill Jan Åbjörnsson gärna fortsätta och prata om budgetpropositionen. Där stod det nämligen även att Arbetsförmedlingen i upphandlingen ska ta särskild hänsyn till förutsättningarna för mindre aktörer i landet att kunna delta. Och därmed har regeringen gett Arbetsförmedlingen ett indirekt uppdrag att utveckla upphandlingen, menar Jan Åbjörnsson.

Regeringen otydlig

Regeringen är inte speciellt tydlig. Den vill att vi ska teckna avtal med många små leverantörer, men sedan är det vårt problem att lösa det, säger han och fortsätter:

– Det här är ett generellt problem vid all form av tjänsteupphandling. Vi måste anpassa våra tjänster efter individen, träffa avtal med många små leverantörer och utforma upphandlingen så att den motsvarar båda kraven. Nu tror jag att regeringen har insett att det är svårt att kombinera detta med den traditionella lagstiftningen.

Enligt Jan Åbjörnsson råder det ingen tvekan om att Arbetsförmedlingen har följt Lagen om offentlig upphandling, LOU, vid upphandlingen av jobbcoacher.

– Vi har presenterat en avropsanordning som innebär att coachtjänsten väljs ut i samråd med platsförmedlaren. Det finns ingenstans reglerat vad som menas med en avropsreglering utan då måste man gå tillbaka till grundprinciperna. Vi talar om premisserna för avropen och därmed anser jag att vi har följt LOU.

Jobbcoach i tre månader

För att säkra att jobbhandledningen sker utifrån individens behov och för att hålla en garanterad kvalitet får varje coach ta emot högst 20 arbetssökande. Priset är fastställt till 11 000 konor per deltagare.

– Vi har ingen leverantör eller anbudsgivare som har klagat på upplägget. Vi garanterar inga volymer och har ett fast pris. Alla förutsättningar är givna och därmed kan coachingföretagen sätta sig ned och räkna på vad det innebär i praktiken, säger han .

I mitten av augusti sparkade Arbetsförmedlingen i gång en söktjänst på hemsidan, där det finns en potential för landets 200 000 korttidsarbetslösa att under tre månader få tillgång till en jobbcoach. Trots att den arbetssökande fritt får välja ut en coach är det inte ett valfrihetssystem.

– Den arbetssökande får leta upp en lämplig coach, men beslutet sker i samråd med platsförmedlaren. Därför är det inte ett fullständigt valfrihetssystem.

De privata jobbcoacherna får inte marknadsföra sina tjänster gentemot platsförmedlarna. Men Jan Åbjörnsson ser inga bekymmer med att platsförmedlarna inte heller är insatta i vilka typer av tjänster som jobbcoacherna kan erbjuda utan menar att med tiden kommer platsförmedlarna att bygga upp en kompetensbank över sitt geografiska område.”Vi är flera statliga myndigheter som hanterar människor och som skulle tjäna på att omfattas av LOV”

Jan Åbjörnsson, Arbetsförmedlingen


Jan Åbjörnsson hymlar inte med att han tycker att det är tråkigt att Arbetsförmedlingen inte omfattas av LOV.

– När vi erbjuder tjänster på det sättet som regeringen vill ligger det väldigt nära vårddiskussionen, som ledde fram till vårdvalet. Jag tycker det är trist att man i det läget inte tänkte ett steg längre.

Om Arbetsförmedlingen skulle omfattas av LOV skulle den få andra befogenheter och större svängrum.

– Det skulle innebära att vi får auktorisation och kan sätta upp visa kriterier på vad det skulle krävas för att vara en aktör hos oss. Vi skulle också kunna säga upp avtal kontinuerligt och plocka in nya. Som det är nu måste vi varje gång göra en ny upphandling. LOV skulle ge oss en helt annan flexibilitet, säger Jan Åbjörnsson och fortsätter:

– Jag hoppas innerligt att regeringen gör förändringar i lagstiftningen. Vi är flera statliga myndigheter som på något sätt hanterar människor och som skulle tjäna på att omfattas av LOV.

Avtal med 968 leverantörer

I slutet av maj var Arbetsförmedlingens upphandling klar och totalt tecknades avtal med 968 leverantörer. Knappt tio ärenden överprövades, enligt Jan Åbjörnsson. Nu är upphandlingsdörren stängd och han tror inte heller att det blir någon ny vända.

Fortfarande går telefonen varm hos Jan Åbjörnsson, där flera coachingföretag vill anmäla sitt framtida intresse. Han är förvånad över det stora intresset.

– Vi förutsåg inte att det fanns så stort intresse. När regeringen lägger ut nya uppdrag skapar det en helt ny marknad, vilket ställer nya krav på upphandlingen, säger Jan Åbjörnsson.

Arbetsförmedlingen behöver LOV eftersom det är svårt att införa begränsningar i förfrågningsunderlaget.

– Det är ett ständigt dilemma. Vi får ju inte utesluta några anbudsgivare eller leverantörer från början. Det är svårt att utforma ett förfrågningsunderlag som inte begränsar en massa små aktörer.

Välkomnar högra instans

Jan Åbjörnsson hävdar bestämt att Arbetsförmedlingen har följt LOU, men om den aspekten skulle ifrågasättas välkomnar han att frågan tas upp i Regeringsrätten.

– Om lagligheten skulle ifrågasättas måste vi gå till Regeringsrätten och säga att det uppdrag som ni har gett oss inte är genomförbart. Ni måste ge oss andra spelregler. Det skulle underlätta för oss att fullfölja våra regeringsuppdrag, säger han.

Jan Åbjörnsson hoppas att den mediala uppmärksamheten kring jobbcoacher ska bidra till en utvidgning av lagen.

– Jobbcoacherna ska bana väg för det. Jag tror att regeringen har fått upp ögonen för att de måste hantera de här frågorna på ett annat sätt.