– Ordern är ganska liten men strategiskt viktig, säger Christian Sundin, vd på Formpipe.
Danmark har västvärldens största offentliga sektor. Under 2008 svarade den danska offentliga förbrukningen för 26,1 procent av BNP, jämfört med Sverige som låg på 25,8 procent, enligt samarbets- och utvecklingsorganet OECD.

Danmarks motsvarighet till LOU är Tilbudsloven och det är Konkurrencestyrelsen som sköter tillsynen av upphandlingsreglerna. Utöver Konkurrencestyrelsen finns sedan 1991 en domstolsliknande instans – Klagenaevnet for Udbud – dit leverantörer, näringslivsorganisationer och offentliga myndigheter har rätt att vända sig med klagomål om felaktigt genomförda upphandlingar.

I Danmark ligger gränsen för direktupphandling på 500 000 danska kronor, vilket motsvarar ungefär 680 000 svenska kronor i dagens penningvärde.

Strategiskt viktig order

Ett svenskt företag som nyligen tecknat avtal med en dansk myndighet, där avtalets värde ligger under gränsen för direktupphandling, är Formpipe. Det är Köpenhamns kommun som nu kommer att få hjälp med plattformen Platina. För Formpipe innebär ordern ett genombrott på den danska offentliga marknaden. 

–Det här var ingen EU-upphandling och ordern är egentligen ganska liten. Däremot är den strategiskt viktig för oss, eftersom vi kommer in på den danska marknaden, säger Christian Sundin, vd på Formpipe Software.

Eftersom det inte behövdes en EU-upphandling, tog Köpenhamns kommun direkt kontakt med Formpipe, efter rekommendationer från en annan dansk myndighet.

–Vi fick ett pris av Köpenhamns kommun, med motiveringen att de var tvungna att göra en EU-upphandling om de måste betala mer. Vi talade då om vad vi kan leverera för det priset, så det blev ju en form av förhandling, säger Erik Lindeberg, vice vd på Formpipe.


– Vi fick ett pris som vi accepterade, säger Erik Lindeberg, vice vd på Formpipe.

Affären gick fort. Från första kontakt till ett tecknat kontrakt tog mindre än tre månader. Det är ovanligt, enligt Erik Lindeberg.

–Eftersom beloppsgränserna är högre i Danmark finns det ett större handlingsutrymme för myndigheterna. Det går mycket snabbare än om man gör en offentlig upphandling, säger han.

Danska ramavtal möjlighet

Ett annat sätt att få kontrakt i Danmark är att komma med på de danska ramavtalen. Statens og Kommunernes Inköbs Service, SKI, genomför statliga samordnade upphandlingar av ramavtal åt statliga myndigheter, bolag och kommuner.

–SKI är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som effektiviserar de offentliga inköpen i Danmark och genomför EU-upphandlingar åt den offentliga och halvoffentliga sektorn. Under 2008 och 2009 har SKI ingått åtta partnerskap med en mängd kommuner och andra offentliga organisationer. Det täta samarbetet ger parterna möjlighet att utveckla de offentliga inköpen, säger SKIs administrativa direktör Sören Jakobsen.

SKI etablerades 1994 och ägs av staten till 55 procent. Resterande ägs av Kommunernas Landsförening, KL. SKI upphandlar ramavtal inom i stort sett samma områden som den svenska statliga inköpssamordningen och har ungefär 50 aktiva ramavtal, fördelade på 15 huvudområden. SKIs omsättning utgjorde förra året 11,4 miljarder kronor.

–Under det danska finansdepartementet ligger ytterligare en upphandlingsavdelning, Statens Indköb, med uppgift att genomföra ramavtalsupphandlingar. Den gör primärt obligatoriska ramavtal för statliga organisationer på några få centrala varu- och tjänsteområden, säger Sören Jakobsen.


SKIs administrativa direktör Sören Jakobsen.

Bildades efer kritik

Finansdepartementets enhet bildades efter att danska Riksrevisonen 2006 kritiserat staten för att inte samordna sina upphandlingar. De olika departementen upphandlade samma varor till vitt skilda priser och Riksrevisionen menade att det fanns stora besparingspotentialer om de kunde gå över till samordnade och tvingande upphandlingar.

De flesta ramavtalsupphandlingar som finansdepartementet gör handlar dock om standardiserade produkter som datorer.

–Det är skillnad på de ramavtal SKI tecknar mot finansdepartementets ramavtal. SKIs ramavtal är oftast breda och innehåller flera olika varianter på en och samma produkt. Finansdepartementets ramavtal är mindre och obligatoriska för statliga myndigheter att använda, säger Pål Wilkens, utredare på Statskontoret som studerat den danska samordnade upphandlingen.

Regler om inköpscentraler

Bestämmelser om ramavtal och inköpscentraler har införlivats genom två EG-direktiv i dansk rätt och Konkurrencestyrelsen har utfärdat en vägledning till EG-direktiven. Där står det att inköpscentralerna både kan verka som lagerhållande grossister och som förmedlare av ramavtal och andra kontrakt.

–I Sverige har vi inte samma regler om inköpscentraler, säger Pål Wilkens.

Han anser ändå att den samordnade ramavtalsupphandlingen är ganska lik den svenska. Den stora skillnaden är att SKI är en egen organisation och i Sverige görs ramavtalsupphandlingar av elva myndigheter.


– I Sverige har vi inte samma regler om inköpscentraler som i Danmark, säger Pål Wilkens på Statskontoret.

–I Danmark finns allt samlat under ett paraply. Däremot har man i princip samma ramavtalsområden med ungefär samma fördelning av omsättningen, exempelvis it och hotelltjänster, säger Pål Wilkens.