Billiga piller kan ha ett högt pris. Läkemedelsfabriker som med sina utsläpp förstör miljön i bland annat Indien har uppmärksammats under senare tid. Nu lanserar Miljöstyrningsrådet nya och uppdaterade krav att ställa vid upphandling av läkemedel.

Läkemedelsbranschen påverkar miljön inte enbart vid tillverkningen. Substanserna är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Eftersom många aktiva ämnen inte är lätt nedbrytbara stannar de kvar länge i naturens kretslopp.

– De viktigaste miljöaspekterna att ta hänsyn till är innehållet av miljöfarliga ämnen som kan spridas i miljön samt utsläpp från tillverkningen, berättar Peter Nohrstedt, projektledare och ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet.

Miljöstyrningsrådet kräver rutiner som ska visa att tillverkarna följer nationell lagstiftning som berör miljö, säkerhet och hälsa och rutiner för kontroll av utsläpp. Till kraven finns förslag på verifikat som hjälpmedel i anbudsutvärderingen.

Förutom av läkemedel är landstingen stora inköpare av textilier som sängkläder och arbetskläder. Även inom detta upphandlingsområde gäller det att ställa krav på hur tillverkningen sker:

– Det krävs stora mängder kemikalier i tillverkningen av textilier och kemikalierester blir ofta kvar i tygerna efter processen. Det är ett hälso- och miljöproblem som vi vill minska effekterna från, säger Joakim Thornéus, projektledare inom Miljöstyrningsrådet.

En expertgrupp har sedan december år 2009 arbetat fram de nya kraven på textilier. Kraven utgår från vanliga miljömärkningar och kan styras till den upphandlande organisationens ambitionsnivå.

– Tidigare har det varit svårt för upphandlare att utvärdera att kraven som ställts uppfylls, konstaterar Joakim Thornéus.