Det krävs speciella regler för upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Det slogs fast i en statlig utredning som presenterades redan i februari 2010. Nu presenteras ett lagförslag (pdf) som huvudsakligen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG.

Direktivet följer i princip de tidigare upphandlingsdirektiven. Vad som tillkommit är framför allt bestämmelser om informationssäkerhet, försörjningstrygghet och underentreprenader.

Den nya lagen gäller för upphandling av militär utrustning, utrustning av ”känslig karaktär” samt byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften. Det finns tydliga öppningar för förhandlat förfarande utan föregående annonsering och snabbupphandlingar i tider av kris.

Nya lagen föreslås träda i kraft den 1 november. Samtidigt sker en del följdändringar i LOU och LUF av idag, vilket bland annat innebär en omstrukturering av kapitel 16.

Innan riksdagen beslutar om det ska bli en ny lag eller inte granskas propositionen och eventuella motioner av det utskott i riksdagen som har ansvar för frågan. Utskottet ger sin syn på lagförslaget i form av ett betänkande.