Hur upplever privata företag att kommunerna ägnar sig åt verksamhet som begränsar konkurrensen? Det är ett av de områden som Konkurrensverket ger forskningsbidrag till.

Mattias Lundbäck, en av 25 forskare vid Ratio, får bidrag för att under ett år forska på förekomsten av kommunala bolag på konkurrensutsatta marknader. Bland annat ska han göra en enkät hos privata företag för att kartlägga hur de upplever konkurrens från kommunala företag.

– Oj, jag visste inte om att projektet blivit utvalt, säger han när Upphandling24 ber om en kommentar.

Mattias Lundbäck är ekonomie doktor med erfarenhet riksdagen som handläggare i socialpolitiska frågor. I regeringskansliet var han under en politiskt sakkunnig för socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Han berättar att forskningen kommer att ske tillsammans med Ratiokollegan Sven-Olov Daunfeldt.

– Eftersom vi måste avgränsa oss kommer kommunal konkurrens inom servicesektorn, till exempel catering och konferenser, att stå i fokus.

Arbetet inleds i februari nästa år för att pågå i ett år. Mattias Lundbäck poängterar att Ratio är noga med ”den tredje uppgiften” – att göra forskningsrön till begriplig information:

– Utåtriktade aktiviteter som seminarier och debatter är självklart.

Konkurrensverkets forskningsbidrag går till projekt av vitt skilda slag. Ulrika Winblad Spångberg vid Uppsala universitet ska studera kvalitetsuppföljning av upphandlad äldreomsorg. Tobias Indén vid Syddansk universitet fördjupar sig i valfrihetssystem. Offentliga organisationers styrning av underleverantörer vid offentlig upphandling är ett annat projekt.

Dan Sjöblom, generaldirektör vid Konkurrensverket, förklarar bakgrunden till de forskningspengar som delas ut:

– För att förstå hur marknader, konsumenter och företag fungerar är det nödvändigt att öka kunskapen med hjälp av forskning. De olika forskningsprojekt vi nu ger bidrag till uppvisar en bred bukett av ansatser för att öka kunskapen.