Försvarsmaktens medieupphandlingar har under åren 2007 till 2010 inte skett på ett korrekt sätt. Carat har anlitats för cirka 120 miljoner kronor – utan att andra mediebyråer fått vara med och konkurrera om uppdragen.

– Försvarsmakten har inte lidit ekonomisk skada, men arbetet är inte korrekt utfört. Det duger inte av den verksamhet för vilken jag är chef, säger Erik Lagersten, informationsdirektör vid Försvarsmakten, som själv beställt granskningen.

Internrevisionen noterar att det, i strid med bestämmelserna, saknats grundavtal. De rutiner som använts inom Försvarsmaktens informationsstab har heller inte i tillräcklig omfattning levt upp till statens förvaltningsmässiga krav.

Brotten mot LOU och god upphandlingssed är många. Det ramavtal som använts (genom Rikspolisstyrelsen) har inte varit tillämpligt. Andra konkurrensutsättning har inte gjorts samtidigt som ett antal avtal varit ”okonventionella” eller i strid med det interna regelverket.

– Mycket har skötts som ”det alltid har gjorts”, förklarar Erik Lagersten.

Revisorerna rekommenderar en översyn av regelverket och ser dessutom behovet av en koncerncontroller. Informationsstaben behöver, kort och gott, skärpt styrning och kontroll enligt en åtgärdsplan.

– Jag ser allvarligt på kritiken och finner det anmärkningsvärt att den interna styrningen och kontrollen inom Försvarsmakten i detta fall inte fungerat tillfredställande över så lång tid. Det sätter också ljuset på vilka rutiner som behöver förändras inom informationsstaben och Försvarsmakten.