Statsåklagare Nils-Erik Schultz har i en debattartikel bett civil- och bostadsminister Stefan Attefall att täppa till kryphålen i lagen om offentlig upphandling. Han pekar på att ett alltför stort tolkningsutrymme tillsammans med bristande kontrollfunktioner gör LOU tandlös.

Önskemålen om svartlistning och karantän för upphandlingsfuskare kommer inte från vem som helst. Nils-Erik Schultz, som lett arbetet runt muthärvorna i Göteborg, har bättre insikt i ämnet än de flesta.

Nu kommer svaret från Stefan Attefall. I en replik på Nils-Erik Schultz artikel menar han att vi inte kan lagstifta bort mutskandaler.

– Nils-Erik Schultz pekar på viktiga frågor, men låt mig först klargöra att det främst inte är lagstiftningen i sig som är problemet utan att den inte tillämpas överallt.

Enligt Stefan Attefall går det inte att lagstifta mot den senaste tidens mutskandaler – inte så länge som människor bestämmer sig för att bryta mot lagen.

Statsåklagaren får dock medhåll om det förnuftiga i att kunna utesluta oseriösa anbudsgivare från offentliga upphandlingar. Enligt LOU kan en leverantör uteslutas från en upphandling om denne exempelvis dömts för vissa brott eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.

Stefan Attefall tycker att dessa bestämmelser är bra – men att de behöver förtydligas. Detta diskuteras just nu inom Europeiska kommissionen med anledning av den översyn av upphandlingsdirektiven som kommissionen gör.

– Regeringen har framfört att det är rimligt att även en anbudsgivare som ertappas med att skaffa sig eller försöka skaffa sig otillbörliga fördelar vid ett upphandlingsförfarande kan uteslutas.

Civil- och bostadsministern håller med om att mutskandaler som den göteborgska såklart inte är acceptabla. Han ser den största riskerna för illojala affärsmetoder innan anbudsöppnandet, till exempel vid utarbetandet av förfrågningsunderlag och under anbudstiden.

– Det är viktigt att se till att de delarna sker öppet och transparent. Vi vill därför se en ökad användning av elektronisk upphandling.