Sigtuna kommun hade detaljerade djurskyddskrav vid sin upphandling av livsmedel. Krav ställdes på att antibiotika endast ska användas när djuren är sjuka, maximalt åtta timmars transporttider till slakteri och bedövning vid slakt.

Förvaltningsrätten kom fram till att kraven om antibiotika och transporttider var otillåtna enligt EU-rätten. Det bedömdes inte var möjligt för kommunen att kontrollera om kravet om slaktmetod var uppfyllt. Beslutet, att upphandlingen skulle göras om, överklagades till kammarrätten.

Enligt kammarrättens färska dom (pdf) är det tillåtet för myndigheter att ställa djurskyddskrav som går längre än vad EU-rätten kräver. Detta så länge kraven uppfyller vissa grundläggande principer som till exempel att kraven inte får vara diskriminerande mot leverantörer i andra EU-länder. Dessutom måste kraven vara proportionerliga.

När det gäller Sigtuna kommun kom kammarrätten i Stockholm fram till kraven varken var diskriminerande eller oproportionerliga. Enligt rätten är det också möjligt för kommunen att kontrollera att de är uppfyllda.

Domstolen var inte enig. En av de tre domarna i kammarrätten anser att kraven om antibiotika och transporttider är otillåtna enligt EU-rätten och att upphandlingen därför måste göras om.

Sigtuna kommun har liksom Rättviks kommun använt Miljöstyrningsrådets djurskyddskriterier i sina respektive livsmedelsupphandlingar. Kammarrätten i Sundsvall underkände i december Rättviks upphandling medan Sigtuna nu alltså frias.