Riksdagen kommer snart att få ta ställning till om det är dags att införa undantag från LOU för företag som ägs av stat, landsting och kommun. I en proposition som regeringen just överlämnat föreslås förenklade regler för in-house-affärer.

Enligt propositionen är undantaget tänkt att gälla bara om relationen mellan parterna kan betraktas som intern. Då behöver upphandling inte ske.

Enligt villkoren måste upphandlande myndighet utöva en kontroll över den juridiska personen, eller den gemensamma nämnden, som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Dessutom gäller det att den juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den.

Syftet med förslaget är att anpassa svensk rätt till de möjligheter till undantag från upphandlingskrav som finns inom unionsrätten.

I propositionen föreslås även att nämnder i kommuner, landsting och kommunalförbund ska få möjlighet att delegera beslutanderätten i en upphandling till anställda i inköpscentraler som anlitats som ombud.

Vidare föreslås att det ska införas ett uttryckligt krav på att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna ska anges i bolagsordningen i helägda kommunala företag. En förstärkt uppsiktsplikt för kommun- och landstingsstyrelser föreslås också.

Röstas lagändringen igenom i riksdagen träder de nya reglerna i kraft den 2 januari nästa år.