Nacka kommun har slutfört upphandlingen av Kvarnholmsförbindelsen. Denna nya vägförbindelse ska binda samman snabbt expanderande Kvarnholmen och centrala Nacka via en bro över Svindersviken och tunnel genom Ryssbergen.

Entreprenaden, som upphandlades med konkurrenspräglad dialog, vanns av Bilfinger Berger. Detta tyska anläggningsföretag har 67 000 anställda med projekt i alla världsdelar. Företaget har byggt Svinesundsbron och delar av Citytunneln i Malmö.

– Att upphandla med konkurrenspräglad dialog visade sig vara lyckosamt då det bedöms ha medfört en besparing på minst 50 miljoner kronor, säger Yussuf Hassen, projektchef i Nacka kommun.

Nacka har som en av de första kommunerna i landet använt denna upphandlingsmetod i ett stort infrastrukturprojekt. Enligt Yussuf Hassen har metoden valts just på grund av projektets storlek och komplexitet.

Tre entreprenörer valdes ut att deltaga i dialogen. Det vinnande budet var cirka 9,5 miljoner kronor billigare än det näst lägsta anbudet. Till övriga förtjänster hör ett minskat behov av schakt inom det känsliga naturområdet Ryssbergen.

Bilfinger Bergers anbud, som ligger på 253 miljoner kronor, medför ett minskat risktagande för kommunen än vad som vore fallet med det ursprungliga förslaget. Genom det nya broförslaget undviks grundläggning av ett stöd i ett berg med dålig hållfasthet. Detta innebär en minskad risk och minskat pris.