Västra Götalandsregionen skenande kostnader för hyrläkare har fått hård kritik. Att det köps andra typer av konsulttjänster för mycket stora belopp har däremot inte uppmärksammats på samma sätt.

Enligt en rapport från regionens revisorer (pdf) köptes under 2011 konsulter inom it, management, utbildning, kommunikation och rekrytering för uppskattningsvis 445 miljoner kronor. Av detta belopp var 345 miljoner direkta konsultkostnader, medan 100 miljoner kronor avser så kallade konsultnära tjänster. År 2009 var totalsiffran 317 miljoner kronor.

– Vi misstänker att ett stort antal konsulttjänster är direktupphandlade i strid med lagen, säger Ulf Sjösten, ordförande i revisorskollegiet.

Regionen anlitar mer än hundra olika konsultföretag. De tio största står för mer än hälften av volymen. Eftersom det finns ramavtal med ett förhållandevis litet antal konsultföretag på it-området befarar revisorerna betydande direktupphandling.

Vid en stickprovsundersökning av leverantörsfakturor har revisorerna bland annat funnit att leverantörer anlitats trots att avtalen löpt ut. Omfattning och fakturerat pris har heller inte alltid stämt med vad som sägs i ramavtalen

Underkonsulter har tagit ut högre timtaxa än vad ramavtalet tillåter. Det finns exempel på leverantörer som debiterat avsevärt högre timpris och fakturerat större omkostnader än vad som avtalats i ramavtalen. I ett antal fall är timpriset fördubblat.

Regionstyrelsen ombeds att ta reda på orsakerna till den stora konsultanvändningen och varför konsulter används istället för egen personal. Dessutom måste frågan om återkrav ställas på de konsulter som överfakturerat.

– Att frångå ramavtalen står i strid med och regionens inköpspolicy och det finns stor risk för brott mot lagen om offentlig upphandling.

De största konsultanvändarna inom Västra Götalandsregionen är regionstyrelsen och regionservice. De lade i fjol 103 miljoner kronor respektive 131 miljoner kronor på konsulter.

– Jag håller med om att konsultkostnaderna är höga och det här är en fråga jag fokuserar på, säger Göran Ejbyfeldt, nytillträdd it-direktör vid Västra Götalandsregionen, till Computer Sweden.