Konkurrensverket placerade ribban högt i målet mot Akademiska Hus. Verket ville att den högsta möjliga upphandlingsskadeavgiften, 10 miljoner kronor, skulle dömas ut.

Fast kravet har stött på patrull. Eftersom förvaltningsrätten beslutat att inte pröva Konkurrensverkets ansökan överklagar verket nu till kammarrätten.

Akademiska Hus upphandlar inte enligt LOU. Motiveringen är att man verkar på en konkurrensutsatt marknad.

Därför upphandlades inte heller byggentreprenaden för bygget av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala, som gick till Skanska och var värd över en miljard kronor, enligt LOU. Konkurrensverket är däremot av den åsikten att detta statliga fastighetsföretag visst omfattas av LOU.

Reglerna om upphandlingsskadeavgift i LOU trädde i kraft den 15 juli 2010. Akademiska Hus har under domstolsprocessen hävdat att reglerna om upphandlingsskadeavgift inte kan tillämpas på det aktuella avtalet på grund av en övergångsbestämmelse i LOU.

Förvaltningsrätten går Akademiska Hus linje. Därför har någon prövning av om Akademiska Hus är skyldigt att följa LOU inte gjorts av domstolen. Per Karlsson, chefsjurist vid Konkurrensverket, menar att det angeläget att frågan prövas av kammarrätten:

– Även om olika förvaltningsrätter har tolkat övergångsbestämmelsen på olika sätt anser vi att de nya reglerna i lagen om offentlig upphandling ska tillämpas på avtal som ingåtts efter att reglerna trätt i kraft.

Svaret på själva principfrågan, om Akademiska Hus omfattas av LOU eller inte, låter därmed vänta på sig.