Det avtal om väghållning inför vintern 2010/2011 som Malmö stad tecknade skedde utan den annonsering och konkurrensutsättning som lagen kräver. Till de pikanta detaljerna hör att Malmö stads ”snögeneral” och den företagare som fick uppdraget är medlemmar av samma mc-klubb.

Förvaltningsrätten har redan slagit fast att det är fråga om en otillåten direktupphandling och den domen ändrades inte heller av kammarrätten. Man lyssnade inte på argumentet synnerlig brådska föranledd av behovet av en fungerande snöröjning.

Avtalet med MM Minigräv är därmed förklarat ogiltigt. Någon återgång av den ersättning som företaget fått är inte aktuell. Malmö stad kräver inte tillbaka några pengar från företaget i fråga.

Konkurrensverket ser allvarligt på otillåtna direktupphandlingar. Verket vänder sig därför till förvaltningsrätten och kräver att Malmö stad döms till att betala upphandlingsskadeavgift.

Den felaktiga upphandlingen gjordes på ett år med möjlighet till förlängning ett plus ett år, maximalt alltså tre år. Avtalet förlängdes dock inte.

Kommunen menade att optionerna inkluderats av misstag och aldrig var avsedda att utnyttjas. Konkurrensverket hävdar ändå att optionen att förlänga avtalet i ytterligare två år ska tas med vid beräkning av kontraktsvärdet.

Med hänsyn tagen till detta och variationer i vintervädret beräknas avtalets värde för två säsonger till närmare 2,3 miljoner kronor. Eftersom överträdelsen betraktas som allvarlig ligger Konkurrensverkets böteskrav på 7,5 procent av kontraktsvärdet, motsvarande 170 000 kronor.

Snöröjningsupphandlingen har resulterat i betydande rutinförändringar inom serviceförvaltningen.