Malmö stads riskanalys över varor där det i produktionskedjan kan förekomma oegentligheter, dåliga arbetsförhållanden och kränkning av mänskliga rättigheter pekar ut it- och elektronikprodukter som två riskproduktgrupper.

Montering av it-produkter är arbetsintensiv med höga produktionskrav. De så kallade konfliktmineralerna guld, tenn, tantal och volframit är viktiga metaller i elektroniska produkter.

– Vi vill kunna ställa krav på miljömässiga och etiska hänsyn och därför vill vi ha en dialog med leverantörer och branschen i övrigt. Såväl större kommuner som landsting är betydande inköpare och upphandlare av mobiltelefoner, datorer och andra it-produkter, säger Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd med ansvar för stadsekologi och konsumentfrågor i Malmö.

Kommunen inleder därför ett långsiktigt samarbete med flera aktörer inom branschen för att på ett tydligare sätt kunna ställa miljökrav. Malmö stad och Region Skåne kommer att tillsammans med Göteborgs stad och Lunds kommun att på tjänstemannanivå starta en arbetsgrupp kring dessa frågor.

Lari Pitkä-Kangas efterlyser en helhetssyn kring såväl användning av produkterna som hur de ska tas om hand när de ersätts:

– Mobilens eller datorns livslängd är relativt kort idag och vi vill också se över hur vi inom kommunerna kan bli bättre på att ta tillvara på mobiler och it-utrustning som ersätts med senare modeller, summerar han.