I sitt förslag till yttrande vill EU-parlamentets rapportör (föredragande) Marc Tarabella från utskottet för inre marknad och konsumentskydd ta bort möjligheten att upphandla till lägsta pris. Eva Sveman, förbundsjurist på SKL, beskriver den tanken som helt horribel:

– De verkar vara okunniga om att man kan ställa höga obligatoriska kvalitetskrav och sedan ta det anbud som har det lägsta priset, säger hon.

Eva Sveman är höggradigt delaktig i det svar som EU:s Regionkommitté ska lämna på EU-kommissionens förslag till reformerat upphandlingsdirektiv. Som expert till rapportören, den svenska politikern Catarina Segersten Larsson, har hon både insyn och möjlighet och påverka.

Parlamentets utskott för rättsliga frågor anordnar nästa vecka en hearing med anledning av direktivförslagen. Dit är Eva Sveman inbjuden som talare:

– Jag kommer då att försöka förklara vilka svårigheter en borttagen möjlighet att handla till lägsta pris kan orsaka upphandlande myndigheter.

Hennes kritik mot att ta bort denna ”upphandlingens grundbult” är hård:

– Hur upphandlar man helt generiska varor som bensin, el och generiska läkemedel om man inte får gå på lägsta pris?

Detta är långt från den enda kritik som Regionkommittén levererar mot reformförslaget. I ett utkast till yttrande, som gjorts på grundval av den diskussion som fördes i utskottet för ekonomisk politik och socialpolitik vid dess möte i april, punktas en rad invändningar upp.

Regionkommittén ser beklagande på ett alltför litet fokus på utfallet av upphandlingen. Istället för att värna om en för skattebetalarna god affär står formerna för upphandlingen i fokus.

– Vi tycker att man har missat ”value for money”-aspekten.

De utlovade regelförenklingarna har mer eller mindre uteblivit. Förslagen beskrivs som svårförståeliga och utomordentligt detaljerade med risk för ytterligare administrativa bördor för de upphandlande myndigheterna.

Utkastet ska behandlas vid utskottsmötet i Ancona, Italien, i juni och därefter i Regionkommitténs plenarmöte som hålls i början av oktober. Även EU-parlamentets slutliga yttrande ska antas slutligen i plenarmöte i höst.