Omregleringen, eller ska vi kanske säga avregleringen, av apoteksmarknaden har varit på både gott och ont. Enligt Statskontorets andra delrapport kring denna samhällsförändring har tillgängligheten ökat, men servicen minskat.

Mer än 300 nya apotek, utökade öppettider och många nya försäljningsställen för receptfria läkemedel har gjort gott för tillgängligheten. Fast apotekspersonalen bedöms numera ha mindre tid för information och rådgivning till konsumenterna samtidigt som möjligheterna till kompetensutveckling har försämrats.

– Det finns också indikationer på att konsumenterna inte lika ofta får sina läkemedel vid första besöket på ett apotek, säger Yvonne Gustafsson, generaldirektör vid Statskontoret, som har regeringens uppdrag att följa omregleringen

Landstingen är stora vinnare på avregleringen. Kostnaderna för läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus har nämligen sjunkit. Sedan verksamheten konkurrensutsatts genom upphandling har prisnivån minskat med mellan 10 och 30 procent enligt uppskattningar från landstingen.

Sammanlagt 14 landsting har gjort upphandlingar i konkurrens och de avtal som tecknades med Apoteket under ”monopoltiden” löper nu successivt ut. Statskontoret vill därför vänta med att dra några mer långtgående slutsatser om hur sjukhusens läkemedelsförsörjning påverkats.

Klart är dock att konkurrensen ökat även inom näraliggande områden. Flera fristående företag erbjuder dosdispensering och tillverkning av extemporeläkemedel, vilket höjt konkurrenstrycket och reducerat kostnaderna.

I juni 2013 kommer Statskontoret att slutredovisa sitt uppföljningsuppdrag. Då får vi en samlad bedömning av i vilken utsträckning målen för apoteksomregleringen har uppnåtts.