Europaparlamentets miljöutskott vill bädda för möjligheten att vid upphandling ställa krav som går längre än nuvarande EU-lagstiftning. I det betänkande kring förslaget till nytt upphandlingsdirektiv som miljöutskottet röstat igenom vill man att detta ska göras tydligt i den kommande lagen.

Europaparlamentariker Åsa Westlund har varit ansvarig så kallad rapportör för miljöutskottets betänkande. Hon är mot bakgrund av att frågan om strängare krav varit uppe till diskussion i Sverige nöjd med formuleringen:

– Ja, jag är väldigt glad över att utskottet vill göra det tydligt i lagstiftningen att upphandlande myndigheter har rätt att ställa krav som går längre än nuvarande EU-lagstiftning.

Dessutom vill utskottet förbättra möjligheterna för myndigheter att ta social och miljömässig hänsyn i upphandlingar.

– En upphandling ska inte baseras på lägsta pris, utan upphandlande myndigheter ska enligt vår åsikt alltid väga in hållbarhetsaspekter.

Miljöutskottet säger också uttryckligen att man ska kunna ställa krav på kollektivavtal och ett begränsat antal underleverantörer.

Som ett av tjugo permanenta utskott vid Europaparlamentet väger miljöutskottets åsikter tungt i den fortsatta hanteringen av EU-kommissionens förslag till reviderad upphandlingslagstiftning. Miljöutskottet är rådgivande till utskottet för EU:s inre marknad som har huvudansvar för parlamentets arbete med direktivet.

– Om miljöutskottets åsikt också blir EU:s har vi tagit ett stort steg för att offentlig upphandling på allvar ska bli ett verktyg för att nå våra mål om hållbar utveckling, avslutar Åsa Westlund.

Utskottet för den inre marknaden röstar om direktivet i oktober och parlamentet röstar i december. Därefter följer förhandlingar med kommissionen och rådet. Ett nytt direktiv om offentlig upphandling beräknas vara klart våren 2013.